Austria
Austria  1
Ireland
Ireland  15
Italy
Italy  1
Poland
Poland  1
UK
UK  340
USA
USA  1